Doradca restrukturyzacyjny o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to wyjątkowe postępowanie, do którego raz na dziesięć lat mogą przystąpić zadłużone osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W toku postępowania upadłościowego, dłużnicy mogą uzyskać całkowite lub częściowe umorzenie zaległych wierzytelności. Upadłość konsumencka jest dedykowana tym konsumentom, którzy na stałe utracili możliwość regulowania własnych zobowiązań pieniężnych. Konsumenci mający długi i chcący ogłosić upadłość, powinni złożyć we właściwym sądzie upadłościowym wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dokonując jednocześnie opłaty od wniosku w wysokości 30 zł.

Wniosek należy wypełnić na formularzu, którego wzór jest ściśle określony i dostępny m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sądem do którego powinien trafić przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości, jest sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku konsumentów, takim ośrodkiem jest miejsce gdzie dłużnik przebywa. Najprawdopodobniej w czasie 2-3 miesięcy zostanie podjęta decyzja, czy dłużnik uzyskał status upadłego, czy też sędzia jego wniosek oddalił. Jeżeli wniosek został uwzględniony, sędzia wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyznacza do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego sędziego-komisarza oraz syndyka.

Syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego i spienięża go. Do dyspozycji dłużnika pozostaną jedynie rzeczy, które są mu niezbędne do funkcjonowania na co dzień. Następnie sąd zatwierdza listę wierzytelności. Syndyk zaś przygotowuje plan podziału, a uzyskane ze sprzedaży masy upadłości pieniądze, dzielone są pomiędzy wierzycieli upadłego. Ustawodawca przewidział dwa sposoby zakończenie postępowania upadłościowego. Decyzję o wyborze dalszej procedury podejmuje sędzia-komisarz biorąc pod uwagę sytuację osobistą upadłego. Już na tym etapie sędzia-komisarz może umorzyć zobowiązania upadłego. Jeżeli jednak konsument jest w stanie choć w części spłacić swoich wierzycieli, to wtedy zostaje ustalony plan spłaty wierzycieli.

Ratę, którą upadły jest zobowiązany wpłacać co miesiąc, sędzia dostosowuje do jego możliwości. To indywidualne podejście wiąże się z podstawowym zadaniem postępowania upadłościowego jakim jest umożliwienie dłużnikowi uzyskania oddłużenia. W przypadku, gdy plan spłaty zostanie zrealizowany w całości, sąd musi umorzyć zobowiązania.