Dowód w postępowaniu vs. Upadłość konsumencka

Co może stanowić dowód w postępowaniu?

Dowodem w postępowaniu jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być np. dokumenty, zeznania świadków, wysłuchania stron, opinie biegłych i oględziny.

Obowiązek wierzyciela

Osoba zgłaszająca wierzytelność powinna we wniosku wskazać na dokumenty, które udowodnią istnienie określonej należności (nie musi ich dołączać). Jeżeli jednak dalsze postępowanie wykaże, że stwierdzenia o wierzytelności nie pokrywają się z tym, co widnieje w dokumentach upadłego, syndyk wezwie wierzyciela do przedłożenia odpowiednich dowodów.

Strona, na której spoczywa ciężar dowodu (w przypadku postępowania upadłościowego jest nią wierzyciel), jeśli nie przytoczy wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń, ponosi ryzyko uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia. Bowiem to na stronach postępowania (nie na sądzie) spoczywa obowiązek wyjaśnia wątpliwych okoliczności sprawy.

Uprawdopodobnienie przez dłużnika

Jeżeli to dłużnik stara się o ogłoszenie upadłości, powinien wskazać okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie. Uprawdopodobnienie jest mniej sformalizowane niż zwykłe postępowanie dowodowe, co przyspiesza postępowanie w sprawie. Od sądu zależy, czy uprawdopodobnione fakty uzna się za wystarczająco wiarygodne.