Jak zachowywać się będąc osobą niewypłacalną?

Tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie mają środków na regulowanie swoich zobowiązań pieniężnych, towarzyszy zazwyczaj dużo negatywnych emocji. Zdarza się, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy podejmują wówczas złe decyzje. Tymczasem ich działania, kiedy byli już w stanie niewypłacalności, mogą mieć wpływ na to, jak potoczy się w przyszłości postępowanie upadłościowe, w którym będą uczestniczyć.

Co należy robić

Nie możemy nie wspomnieć o flagowym obowiązku niewypłacalnych przedsiębiorców. Są oni zobowiązani, przepisami prawa upadłościowego, do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia, kiedy zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości. Dłużnicy, którzy przestali spłacać swoich wierzycieli nie powinni mimo wszystko o nich zapominać. Wręcz przeciwnie. Dbałość o interesy wierzycieli nie może być przez nich pomijana. Niewypłacalni dłużnicy muszą pamiętać o konieczności racjonalnego zarządzania finansami nawet w czasie, kiedy nie są zdolni do terminowych i pełnych wpłat na konta swoich wierzycieli. Dowodem rzetelności dłużnika będą np. próby zawarcia porozumienia z podmiotami, które udzieliły kredytów i regularny z nimi kontakt.

Czego trzeba unikać

Ważne jest to, aby niewypłacalni dłużnicy powstrzymali się od niejako sztucznego podtrzymywania wypłacalności, poprzez uzyskiwanie pieniędzy z nowo zaciągniętych kredytów. W ten sposób powiększają jedynie zadłużenie i narażają tych, którzy stają się ich wierzycielami na straty, gdyż zapewne nie będą w stanie opłacać również najnowszych rat. Dłużnicy powinni wystrzegać się zachowań, które mogą być postrzegane jako przejaw bierności w kwestii zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Przykładem takiego działania jest np. wyjazd poza granice kraju bez uregulowania istniejących długów. Podkreślamy, że zakazane są pewne czynności związane z przenoszeniem przez osobę niewypłacalną, lub bliską niewypłacalności, na inne osoby prawa do swojego majątku. Mowa tu o darowiznach i sprzedaży dóbr w zaniżonej cenie. Jeżeli miało to miejsce w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to taka czynność będzie uznana za bezskuteczną.

Zanim dłużnik zdecyduje się złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w jego interesie jest właściwe przygotowanie się do tego. Uzasadniając wniosek należy uprawdopodobnić opisane w nim zdarzenia tworzące historię finansów. Zatem, warto wcześniej odnaleźć lub odtworzyć dokumenty bankowe, pisma komornicze, listy od wierzycieli itp. Złożenie niestaranie przygotowanego wniosku może zniweczyć szansę na uzyskanie oddłużenia.