Konsument vs upadłość konsumencka

Kto to jest konsument?
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (m.in.: spisanie umowy o kredyt na zakup prywatnego mieszkania czy umowy sprzedaży jakiegoś sprzętu).

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić:

  1. osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami (nie prowadzą we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej);
  2. wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, taką jak komandytariusze w spółkach komandytowych, akcjonariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych;
  3. akcjonariusze w spółkach akcyjnych bez względu na liczbę i rodzaj posiadanych akcji, jak również udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i to także wtedy, gdy są jedynymi akcjonariuszami lub udziałowcami, jeśli nie są przedsiębiorcami;
  4. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli obok gospodarstwa rolnego nie prowadzą innego przedsiębiorstwa. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć konsument, który jest zadłużony u jednego lub więcej wierzycieli, a zadłużenie (stan niewypłacalności)  nie powstało z jego winy, tylko w wyniku zewnętrznych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności (np. z powodu utraty możliwości zarobkowania w wyniku ciężkiej choroby).