Na czym polega likwidacja masy upadłości w upadłości konsumenckiej?

Likwidacja masy upadłości to działania, których z pewnością każdy dłużnik wolałby uniknąć. Jak sama nazwa wskazuje wiążą się one z likwidacją majątku upadłego, która następuje po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wówczas majątek dłużnika staje się masą upadłościową, którą zaczyna dysponować syndyk. Oznacza to, że dokonuje on spisu wszystkich elementów majątku, szacuje wartość wszystkich składników i opracowuje plan likwidacyjny. Celem postępowania upadłościowego dotyczącego konsumentów jest przede wszystkim ich oddłużenie, a w dalszej części prowadzone przez syndyka działania – zaspokojeniu wierzycieli.

Likwidacja masy upadłości w praktyce

Ustawa Prawo upadłościowe określa dwa tryby likwidacji masy upadłościowej: z wolnej ręki lub w drodze przetargu czy aukcji. Wybór odpowiedniego trybu jest bardzo często uzależniony od kilku czynników. Najważniejszym z nich będzie rodzaj elementów majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Jeżeli będą to przedmioty o dużym popycie na rynku, np. sprzęt elektroniczny, AGD, samochody lub inne produkty uznawana za dobre luksusowe to mogą one zostać sprzedane w drodze aukcji lub przetargu. Pozwoli to uzyskać syndykowi większą sumę pieniędzy z likwidacji masy upadłości.

Ponadto często stosowaną przez syndyków praktyką jest wystawianie drobnych składników majątku na internetowych aukcjach lub wykorzystanie internetowych portali pośredniczących w sprzedaży. Dzieje się tak zazwyczaj w momencie, jeżeli składniki masy upadłości są niskiej jakości lub mogą wzbudzać małe zainteresowanie potencjalnych nabywców.

Jak długo trwa spieniężenie masy upadłości przez syndyka?

Ustawa przewiduje, że syndyk powinien wykonać zakończenie likwidacji majątku w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W praktyce ten termin często jest nierealny do zrealizowania, ponieważ spieniężenie majątku zależy od wielu czynników niezależnych od syndyka, np. od jakości i popytu rynkowego na poszczególne składniki masy upadłościowej, co będzie wpływało na liczbę osób zainteresowanych zakupem.

Istotną kwestią jest też to, że syndyk nie może dokonywać sprzedaży po zaniżonych cenach.