Na czym polega lista wierzytelności

Dlaczego lista wierzytelności w postępowaniu upadłości konsumenckiej jest taka ważna?

Lista wierzytelności to jeden z najważniejszych dokumentów tworzonych przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Jej głównym celem jest określenie liczby wierzytelności i wierzycieli, którzy będą podlegali zaspokojeniu ze środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości upadłego konsumenta. Warto mieć na uwadze, że lista wierzytelności musi zostać zatwierdzona przez sędziego-komisarza, który ma prawo do ingerencji w przedstawioną mu listę. Oznacza to, że może ją uzupełniać lub uszczuplić o znajdujące się na niej wierzytelności. Lista wierzytelności jest również podstawowym dokumentem warunkującym skuteczne zakończenie procedury upadłościowej i jest sporządzana w każdym postępowaniu upadłościowym, nawet jeżeli żaden z wierzycieli nie zgłosił swoich wierzytelności. 

Kiedy lista wierzytelności jest przygotowywana?

Zanim syndyk zacznie pracować nad opracowaniem listy wierzytelności, powinien poczekać na zgłoszenie się wszystkich wierzycieli oraz ich wierzytelności. Dokładny termin przygotowania listy wierzytelności został określony przez ustawę i nie powinien on przekroczyć dwóch miesięcy licząc od daty upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. Niestety z praktyki wiadomo, że termin ten nie pokrywa się z rzeczywistymi problemami jakie mogą pojawić się przy opracowywaniu listy, przez co częstą praktyką jest jego przekraczanie. 

W jaki sposób sporządzana jest lista wierzytelności?

Pierwszym etapem jest zebranie zgłoszeń wierzytelności, które powinny być dokonywane przez wierzycieli do sądu upadłościowego. Są one badane pod względem formalnym przez sędziego-komisarza, a następnie, w terminie nie później niż dwa tygodnie, przekazywane syndykowi.

Zadaniem syndyka jest sprawdzenie wiarygodności zgłoszonych wierzytelności. Sprawdza w tym celu księgi rachunkowi lub inne dokumenty upadłego, np. księgi wieczyste, rejestry. Ewentualnie może wezwać upadłego do złożenia oświadczenia czy uznaje zgłoszone przez wierzycieli wierzytelności. Jeżeli zgłoszona wierzytelność nie pokrywa się z dokumentami lub księgami rachunkowymi upadłego, to syndyk wzywa wierzyciela do złożenia odpowiednich dokumentów, które ją potwierdza. Co ważne, wierzyciel na ich zgłoszenie będzie miał tydzień. Jest to termin nieprzekraczalny pod rygorem odmowy uznania wierzytelności.