Na czym polega odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Wielu zadłużonych konsumentów może na początku mylić odrzucenie wniosku z jego oddaleniem. Tymczasem są to dwie, całkowicie odrębne sprawy. Z kolei odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest rozstrzygnięciem sądu odmawiającym merytorycznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak pewnych dodatnich przesłanek lub wystąpienie

Praktyczne przyczyny odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Zdarza się, że wobec dłużnika składającego wniosek o ogłoszenie upadłości toczy się już postępowanie upadłościowe na podstawie wydanego prawomocnie postanowienia o ogłoszenie upadłości. Jest to kwalifikacja do odrzucenia ponownego wniosku przez sąd. Kolejną wręcz banalną a często prawdziwą przyczyną odrzucenia wniosku jest po prostu brak opłaty za jego złożenie wniosku.

Następne przyczyny odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości określa również art. 199 k.p.c. Zgodnie z nim sąd ma prawo odrzucić wniosek w trzech poniższych przypadkach:

  • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;
  • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
  • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

W praktyce może to oznaczać sytuację podczas, której dłużnik pracuje na terytorium państwa trzeciego i nie jest to praca dorywcza, a jego stałe miejsce zamieszkania uznaje Rzeczpospolita Polska.