Na czym polega plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej?

Plan spłaty to spis zobowiązań upadłego konsumenta wobec wierzycieli, którzy nie zostali zaspokojeni z masy upadłości przeznaczonej do likwidacji w toku postępowania upadłościowego. Celem planu spłaty jest ustalenie, w jakim zakresie i okresie czasu, upadły musi spłacać pozostałe zadłużenie pozostałe po likwidacji majątku. Co ważne, realizacja planu spłaty może trwać nie dłużej niż 36 miesięcy, bez względu na wysokość zadłużenia oraz możliwości finansowe upadłego. Termin ten został zdefiniowany w Prawie upadłościowym i jest nieprzekraczalny. A to dlatego, że wbrew pozorom, w planie realizacji nie zawsze chodzi o całkowitą spłatę wszystkich zobowiązań. Plan spłaty ma mieć charakter bardziej wychowawczy i uświadamiający upadłego. 

Kto decyduje o wysokości spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli

Decyzję o wysokości kwoty, jaką upadły konsument będzie musiał spłacić w ramach planu spłaty wierzycieli, podejmuje sąd. Swoje postanowienie określa on na podstawie informacji zebranych od upadłego, wierzycieli oraz syndyka.

 

Przy określeniu płatności na rzecz wierzycieli sąd bierze pod uwagę przede wszystkim możliwości zarobkowe upadłego oraz jego podstawowe wydatki, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu oraz potrzeby mieszkaniowe. Następnie, analizowana jest wysokość niezaspokojonych wierzytelności. Na podstawie tych danych szacowana jest realna wartość zaspokojenia wierzytelności w ramach plany spłaty wierzycieli.

 

Plan spłaty wierzycieli, a obowiązki upadłego

Podstawowym obowiązkiem upadłego konsumenta jest wykonywanie spłaty zgodnie z założeniami planu. Nie powinien też dążyć do pogorszenia swojej sytuacji zarobkowej, która mogłaby uniemożliwić my wywiązywanie się z plany spłaty, np. wypowiedzenie umowy o pracę. Jeżeli upadły będzie uchylał się od realizowania spłat zgodnie z planem, to musi być świadomy, ze jest to działanie sprzeczne z przepisami prawa i może skutkować nawet utratą możliwości oddłużenia.