Przedsiębiorco, nie przegap swojej niewypłacalności

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest dla niewypłacalnego konsumenta przywilejem. Może to zrobić i ubiegać się o umorzenie długów, ale nie musi. Nie jest do tego zobligowany przepisami prawa. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja niewypłacalnych przedsiębiorców. Oni zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie 30 dni od dnia, kiedy wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Data zapłaty na wystawionych fakturach

Każdy przedsiębiorca borykający się z problemami finansowymi i zalegający z opłacaniem: faktur wystawionych przez kontrahentów, faktur za najem, dzierżawę lub leasing, składek ZUS (za pracowników i samego przedsiębiorcę), podatku VAT, a także rat pożyczek               i kredytów z ratą miesięczną, powinien czuwać nad wskazanymi datami zapłaty tych należności. Kiedy dochodzi do przekroczenia ustalonych terminów płatności, a kredyty osiągają stan natychmiastowej wymagalności, należy brać pod uwagę, że przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością lub już jest niewypłacalny. Ustawa Prawo upadłościowe określa niewypłacalność jako utratę zdolności do regulowania własnych wymagalnych zobowiązań. Domniemywa się, że utrata możliwości spłaty wierzytelności ma miejsce, kiedy opóźnienie w zapłacie przekracza trzy miesiące. Brak środków pozwalających na wywiązanie się z zawartych umów musi mieć charter stały i trwały. Powyższe twierdzenia i założenia ściśle łączą się, w przypadku niewypłacalnego przedsiębiorcy, z jego ustawowym, wspomnianym wyżej, obowiązkiem terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wartość majątku

O niewypłacalności przedsiębiorcy, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, ale odrębna ustawa przyznaje jej zdolność prawną, świadczy również fakt, że wysokość zobowiązań pieniężnych, które winien uregulować, przewyższa wartość jego majątku i stan ten trwa ponad 24 miesiące. Przyjmuje się, że zobowiązania przekraczają wartość majątku dłużnika, jeżeli, zgodnie z bilansem wartość aktywów jest niższa niż suma wierzytelności. Tzw. nadmierne zadłużenie stanowi przesłankę do ogłoszenia upadłości takich jednostek jak: spółka z o.o. i spółka akcyjna oraz spółka komandytowa i jawna.

Ilość wierzycieli

Upadłość może zostać ogłoszona tylko w stosunku do niewypłacalnego przedsiębiorcy, który ma co najmniej dwóch różnych wierzycieli. Oznacza to, że np. wypowiedzenie dwóch kredytów, których udzielił jeden bank, nie daje przedsiębiorcy podstaw do składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Zaległości w spłacie muszą dotyczyć minimum dwóch odrębnych podmiotów.