Upadłość konsumencka – jak wygląda jej przebieg? 

Zapewne większość ludzi już słyszała o upadłości konsumenckiej. Chcąc usystematyzować wiedzę naszych czytelników w tym temacie, opiszemy jak wygląda droga konsumenta do uzyskania oddłużenia. Mówiąc o konsumenckim postępowaniu upadłościowym, mówimy o kilkuetapowym postępowaniu, które może rozpocząć się tylko z inicjatywy zadłużonego konsumenta.

Od czego rozpoczyna się konsumenckie postępowanie upadłościowe?

Dłużnicy, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i którzy nie są zdolni do regulowania własnych zobowiązań pieniężnych od co najmniej trzech miesięcy, tzn. są niewypłacalni, mogą ubiegać się o ogłoszenie wobec nich upadłości. Aby wziąć udział w postępowaniu upadłościowym, konsument musi złożyć w sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór jest ściśle określony. Sąd w trakcie posiedzenia jawnego lub posiedzenia niejawnego podejmuje decyzję, czy dłużnik spełnia wszystkie niezbędne przesłanki, aby można było ogłosić wobec niego upadłość. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, rozpoczyna etap właściwego postępowania upadłościowego.

Przebieg upadłości konsumenckiej

We wspomnianym postanowieniu, do dalszego prowadzenia postępowania, zostają wskazani: sędzia-komisarz i syndyk. Od tego momentu, cały majątek upadłego konsumenta przechodzi pod nadzór syndyka. Dobra te stają się masą upadłości. Obowiązkiem syndyka jest zabezpieczanie majątku i sprzedanie go oraz sporządzenie listy wierzytelności. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze są przeznaczane na spłatę wierzycieli dłużnika, którzy biorą udział w postępowaniu upadłościowym. Wykonanie ostatecznego planu podziału kończy tę część postępowania. Natomiast, jeżeli dłużnik nie posiadał majątku, wówczas właściwe postępowanie upadłościowe kończy się zatwierdzeniem listy wierzytelności.

Jak konsumenckie postępowanie upadłościowe przebiega w ostatnim etapie

W sytuacji, kiedy w wyniku likwidacji masy upadłości nie pozyskano wystarczająco dużo pieniędzy, aby spłacić wierzycieli, to po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, sędzia-komisarz ustala plan spłaty wierzycieli. Mając na uwadze np. wysokość zadłużenia i możliwości zarobkowe upadłego, podejmuje decyzję o wysokości raty i ilości miesięcy, w czasie których dłużnik będzie zobowiązany do regularnych wpłat. Plan ten może zostać rozpisany na maksymalnie 36 miesięcy. Umorzenie długów, całkowite lub częściowe, jest możliwe dopiero po wypełnieniu wytycznych planu. W wyjątkowych okolicznościach sędzia może odstąpić od ustanowienia planu spłaty wierzycieli.