W jakich przypadkach wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony?

Niewypłacalni konsumenci, których sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że są zmuszeni ogłosić upadłość konsumencką powinni być świadomi, że ich wniosek może z wielu względów zostać oddalony. Można je podzielić na dwie kategorie: przesłanki, które na pewno będą skutkowały oddaleniem wniosku oraz takie, które mogą spowodować oddalenie wniosku, ale nie muszą. Będzie to zależało od ich interpretacji przez Sąd. 

Przesłanki, przez które sąd oddala wnioski o ogłoszenie upadłości

Kluczową przesłanką powodującą odrzucenie wniosku jest uznanie przez sąd, że zadłużenie konsumenta powstało na skutek jego zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. A nie z przyczyn, które były od niego niezależne, np. nagła utrata pracy, śmierć głównego żywiciela rodziny lub choroba. Przez zawinione działanie można rozumieć takie postępowanie dłużnika jak zaciąganie przez niego wysokiego kredytu pomimo tego, że jest świadomy faktu, że nie ma realnych możliwość na jego spłacenie, np. z powodu braku stałego zatrudnienia.

Ponadto tuż przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości podejmuje działania mające na celu upłynnienie posiadanego majątku, aby nie w trakcie postępowania upadłościowego nie stał się on składnikiem masy upadłości.  Negatywnie rozpatrywana przez sąd będzie również spirala zadłużenia, w którą świadomie popadł dłużnik. Oznacza to, że zaciągał kolejne zobowiązania finansowe, aby móc spłacić poprzednie zadłużenia.

Przesłanki, które mogą skutkować oddaleniem, ale nie muszą

Najczęstszym błędem dłużników skutkujących odrzuceniem wniosku jest jego błędne lub nierzetelne przygotowanie. Jest to taki wniosek, w którym brakuje wszystkich terminów zapłaty, wskazane kwoty zadłużenia są nieprecyzyjne lub nieodpowiednio napisane uzasadnienie. Warto mieć na uwadze, że podstawą dobrze przygotowanego wniosku jest jego precyzyjne przygotowanie. Oznacza to m.in., że do wniosku powinna zostać dołączona pełna dokumentacja opisywanych zadłużeń. Sprawi to, że historia dłużnika staną się bardziej wiarygodne, ponieważ zostały poparte rzetelnymi dowodami. W samym wniosku powinny się znaleźć przede wszystkim takie informacje jak: lista wierzycieli, aktualne kwoty zadłużenia, terminy zapłaty oraz przyczyny, które spowodowały niewypłacalność dłużnika.